Technical information

SKALA Datasheet V4.9 AU (SKALA xxx-A0BB)